PROW-2014-2020-logo-kolor

 

Operacja mająca na celu ROZWÓJ ZAKŁADU PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO PPH UBÓJ I PRZETWÓRSTWO INDYKA JOANNA GIŻEWSKA-CHRZĄSZCZ współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem głównym PROW 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działaniami w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

Cele projektu:

Cel ogólny 
projektu to rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup nowoczesnych maszyn umożliwiających wdrożenie innowacyjnych procesów i produktów.

Cele szczegółowe:

1.       Poprawa konkurencyjności firmy PPHU Ubój i Przetwórstwo Indyka, poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej (poprawa jakości przetwarzanych produktów rolnych, rozszerzenie oferty o nowe produkty)

2.       Poprawa konkurencyjności i lepsze zintegrowanie zakładu PPHU Ubój i Przetwórstwo Indyka z dostawcami, poprzez zagwarantowanie producentom rolnym długoterminowego zbytu produktów rolnych

 

Planowane efekty projektu:

Dzięki zrealizowaniu projektu firma:

1.       wdroży innowacje w zakresie procesu i produktu

2.       uzyska wzrost sprzedaży, co przyczyni się do zwiększenia rentowności spółki

3.       znacząco usprawni współpracę z dostawcami