0

14A15

1N-II 

567

8

910

11

12

13

 

                                                                                               PROW-2014-2020-logo-kolor

 

Operacja mająca na celu ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA PPHU UBÓJ I PRZETWÓRSTWO INDYKA JOANNA GIŻEWSKA-CHRZĄSZCZ współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem głównym PROW 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działaniami w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

Cele projektu:

Cel ogólny 
projektu to rozwój przedsiębiorstwa poprzez inwestycję w instalację fotowoltaiczną, umożliwiającą obniżenie kosztów produkcji.

Cele szczegółowe:

  1. Poprawa konkurencyjności firmy PPHU Ubój i Przetwórstwo Indyka, poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej (poprawa jakości przetwarzanych produktów rolnych, rozszerzenie oferty o nowe produkty)
  2. Poprawa konkurencyjności konkurencyjności producentów rolnych w drodze lepszego ich zintegrowania z łańcuchem rolno-spożywczym

 

Cele przekrojowe:

Przeciwdziałanie zmianom klimatu

- poprawa efektywności wykorzystania energii

- wykorzystanie OZE

Planowane efekty projektu:

Efekt operacji przyczyni się do przeciwdziałania zmianom klimatu w aspekcie poprawy efektywności wykorzystania energii oraz wykorzystania OZE


 

1

 

W ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 

Tytuł projektu:

Dotacja na kapitał obrotowy dla GIŻEWSKI DYSTRYBUCJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu SA.57015 (2020/N).

 

 


 

baner fundusze europejskie

 

W ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 

 

Tytuł projektu:

Dotacja na kapitał obrotowy dla Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Ubój i Przetwórstwo Indyka

Joanna Gizewska-Chrząszcz

 

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu SA.57015 (2020/N).

 


 

 

baner fundusze europejskie

PPH Ubój i Przetwórstwo Indyka, Joanna Giżewska-Chrząszcz  realizuje Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.”

Celem projektu jest pozyskanie wiedzy eksperckiej w zakresie wprowadzania produktów spożywczych na rynek koreański , skutkujące opracowaniem strategii ekspansji, a następnie jej realizacja w ramach etapu zagranicznego. W wyniku realizacji projektu nastąpi rozpoczęcie sprzedaży eksportowej produktów oferowanych przez przedsiębiorstwo PPH Ubój i Przetwórstwo Indyka, Joanna Giżewska-Chrząszcz na rynku docelowym.

Całkowita wartość projektu: 200 000,00 PLN Dofinansowanie projektu z UE: 200 000,00 PLN 

1 2

 3 4

 

 


 

baner fundusze europejskie

PPH Ubój i Przetwórstwo Indyka, Joanna Giżewska-Chrząszcz  realizuje Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.”

Celem projektu jest pozyskanie wiedzy eksperckiej w zakresie wprowadzania produktów spożywczych na rynek singapurski , skutkujące opracowaniem strategii ekspansji, a następnie jej realizacja w ramach etapu zagranicznego. W wyniku realizacji projektu nastąpi rozpoczęcie sprzedaży eksportowej produktów oferowanych przez przedsiębiorstwo PPH Ubój i Przetwórstwo Indyka, Joanna Giżewska-Chrząszcz na rynku docelowym.

Całkowita wartość projektu: 200 000,00 PLN Dofinansowanie projektu z UE: 200 000,00 PLN 

 

  1 2

3 4


                                                                                               PROW-2014-2020-logo-kolor

 

Operacja mająca na celu ROZWÓJ ZAKŁADU PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO PPH UBÓJ I PRZETWÓRSTWO INDYKA JOANNA GIŻEWSKA-CHRZĄSZCZ współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem głównym PROW 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działaniami w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

Cele projektu:

Cel ogólny 
projektu to rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup nowoczesnych maszyn umożliwiających wdrożenie innowacyjnych procesów i produktów.

Cele szczegółowe:

1.       Poprawa konkurencyjności firmy PPHU Ubój i Przetwórstwo Indyka, poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej (poprawa jakości przetwarzanych produktów rolnych, rozszerzenie oferty o nowe produkty)

2.       Poprawa konkurencyjności i lepsze zintegrowanie zakładu PPHU Ubój i Przetwórstwo Indyka z dostawcami, poprzez zagwarantowanie producentom rolnym długoterminowego zbytu produktów rolnych

 

Planowane efekty projektu:

Dzięki zrealizowaniu projektu firma:

1.       wdroży innowacje w zakresie procesu i produktu

2.       uzyska wzrost sprzedaży, co przyczyni się do zwiększenia rentowności spółki

3.       znacząco usprawni współpracę z dostawcami